မိတ္ေဆြတို႔၏ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို ၀ယ္သင့္မ၀ယ္သင့္ ေစ်း မွန္မမွန္ ၊ ၀ယ္ပီးလ်ွင္ ျပန္ ေရာင္းဖို႕ၿမတ္မျမတ္စတာ ေတြကို အၾက ံ ေကာင္း ေပး ဖို႕ အတြက္MKK သို႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

profits01
experiences01
ဘယ္လို အိမ္ျခံေျမ မ်ိဳးကို ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈလုပ္ၾက မွာ လဲ .? ။ - လူရယ္လို႕ ျဖစ္လာၾကရင္-အရြယ္ေရာက္လာျပီး- အိမ္ေထာင္ ခြဲၾက တဲ႕ အခါမွာေငြေၾကး ဥစၥာ တတ္နိုင္ေသာသူ မ်ားသည္.. ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ျခံ ေျမ မ်ားကို ၀ယ္ယူ ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ၾကသူ မ်ားရွိၾကသလို - ၀ယ္ယူ ရင္းနွီး လုပ္ကိုင္ၾက သူမ်ားလည္း ရွိၾက ပါတယ္..။ -ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး အစဥ္ေျပ ျပီး- ေငြ ေၾကး အပို အသင္႕အတင္႕ ရွိသူမ်ားသည္ လည္း အိမ္ျခံ ေျမ မ်ားကို ၀ယ္ယူ ရင္းနွီး လုပ္ကိုင္ လာၾက သည္ ကို ေတြ႕ ရပါသည္..။ -ထိုသို႕ ေရာင္း ၀ယ္ ရင္နွီး လုပ္ကိုင္ၾက ရာ တြင္- အမ်ားစု ၀ယ္ ထားေသာ အိမ္ျခံ ေျမ မ်ားသည္ - ၀ယ္ျပီး ေသာ အခါ - ျပန္ လည္ ေရာင္းထြက္ရန္ -ခက္ခဲ ၾကံ့ၾကာ ေနတတ္ၾက ျပီး ေရာင္း မထြက္နိုင္ဘဲ နွစ္ရွည္ လမ်ား အခ်ိန္ ရွည္ၾကာ ေနတတ္ပါသည္...။ အဲ ဒါ ဘာ ေၾကာင္႕ လဲ ? ဘာေ ၾကာင္႕ လဲ ဆိုရင္ ေနရာ မေကာင္းျခင္း ၊ ေစ်းနႈန္းၾကီးျမင္႕ျခင္း နွင္႕ ခဏ ခဏ- ေစ်းနႈန္းေျပာင္လဲျခင္း ၊ ေစ်းနႈန္း ပြဲ ညြန္႕ တင္ေရာင္းေသာ သူမ်ားနွင္႕ အ ေရာင္းအပ္မိျခင္း ၊ အလွည္႕ မေကာင္းျခင္းေျမနိမ့္ျခင္း ၊ ေညာင္ပင္ရွိျခင္း .။ ပတ္၀န္းက်င္ -လူေန က်ဲ ျခင္း ။စာရြက္စာတမ္း မစံုလင္ျခင္း ။ -ေဆာက္လုပ္ျပီးေသာ အိမ္ - ပံုစံ နွင္႕ သံုးထားတဲ႕ ပစၥည္းအရည္ အ ေသြ း မ ေကာင္းျခင္း တို႕ ျဖစ္ျပီး၊ ၀ယ္ယူထားေသာ အိမ္ျခံ ေျမ မ်ားသည္-႕ ေစ်းနႈန္းက တန္ ေတာ႕ တန္ တယ္ - ျပန္ ေရာင္းလ်င္ မျမတ္နိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို- အ ေဆာ တလ်င္ ၀ယ္ယူမိျခင္း ဆိုတဲ႕ အခ်က္ ေတြ ေၾကာင္႕ ပါပဲ ..။ ေဖၚျပ အခ်က္ မ်ား သည္ - အိမ္ျခံ ေျမ ၀ယ္ယူ ရင္းနွီးျမဳပ္ နွံ မႈ ျပဳလုပ္ရာ တြင္ အထူးသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည္႕ အခ်က္ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္..။ အဲလို အိမ္ျခံ ေျမ မ်ားကို ၀ယ္မိျပီဆိုရင္- အျမန္ ေရာင္းထြက္ဖို႕ ခက္ခဲ နိုင္တဲ႕ အတြက္အျမတ္ဆိုတာ လည္း နည္းနိုင္ပါတယ္..။ ၀ယ္ယူရင္းနွီးျမဳပ္ နွံထားတဲ႕ အိမ္ျခံ ေျမ ေတြ ကို - ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တဲ႕ အခါ မွာ ေတာ႕ - ေရာင္း တဲ႕ - အခ်ိန္ ၾကာသည္ထက္ ၾကာ လာျပီးဆိုရင္ - ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ဆိုတာ ဘယ္မွာ လာျပီး တြက္ ေျခ ကိုက္နိုင္ပါ မည္ နည္းးးး။ အဲ လို အိမ္ျခံ ေျမ ကို ၀ယ္မိသူဟာ- မျမတ္တဲ႕ အျပင္ - ရႈံးတတ္ပါတယ္..။ ၾကာခ်ိန္ ရ႔ႈံးတာ ရယ္.. ရင္းနွီးထားရတဲ႕ ေငြ ဆိုတာရယ္ - နွစ္ခါ နစ္နာ တတ္ပါတယ္..။ ဒါ ေၾကာင္႕ မို႕ လူၾကီးမင္းတို႕ အေနနဲ႕ -အိမ္ျခံ ေျမ ကို ၀ယ္ယူေတာ႕ မယ္ ဆိုရင္-ဘယ္လို ေျမ မ်ိဳးကို ၀ယ္ယူရင္းနွီးလုပ္ ကိုင္ၾကရမလဲ ဆိုတာ - သိေလာက္ျပီ ထင္ပါတယ္..။ အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ..။ MKK Business Group.